Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUERH.PL

Administratorem danych jest Fundacja Laja z siedzibą w Cieszynie, ul. Zamkowa 3 abc, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000414883, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 5482659236, oraz numerem REGON: 242890354. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Fundację Laja z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zamkowa 3 abc, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000414883, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 5482659236, oraz numerem REGON: 242890354 i zarazem określa zasady i warunki prowadzonej przez nią sprzedaży
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Puerh.pl, zwanym dalej Klientem, a Fundacją Laja, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Puerh.pl
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep internetowy Puerh.pl jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego Puerh.pl
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Puerh.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
 8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Puerh.pl są wyrażone w złotych polskich lub euro i są cenami brutto. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów przesyłki.
 9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Puerh.pl
 10. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  – przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  – za pobraniem, przy odbiorze przesyłki (tylko na terenie Polski)
  – poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal
 11. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 14. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany wcześniej przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail przez Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W razie braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 15. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową – sklep internetowy. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.puerh.pl oraz dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Zamówienia mogą być dokonywane również za pośrednictwem korespondencji e-mail, pod adresem: info@puerh.pl po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy zamówień.
 16. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  – dokonywania zakupów w sklepie internetowym Puerh.pl,
  – jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów na zakupione produkty,
  – jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  – opiniowania herbat bez konieczności moderacji i akceptacji ze strony Sprzedawcy,
 17. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 18. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 19. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient powinien:
  – wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Puerh.pl oraz ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego,
  – powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Puerh.pl,
  – może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 20. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany lub usunięcia.
 21. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie Puerh.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu Puerh.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu Puerh.pl
 22. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Puerh.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie Puerh.pl
 23. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Puerh.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 24. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 25. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2019

DOSTAWA

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (poniżej).
 2. Czas wysyłki zamówień nie przekracza 5 dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, nie dotyczy to zamówień złożonych w trybie przedsprzedaży.
 3. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w swojej siedzibie.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Warunki dostawy:
  Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Cennik dostawy:
  13 pln – przesyłki w Polsce (przesyłka ekonomiczna do 1kg, gabaryt A)
  36 pln – przesyłki w Europie (do 0,5kg)
  48 pln – przesyłki poza Europą (do 1kg)
  Zamówienia o wartości powyżej 200 pln realizowane na terenie Polski są objęte darmową dostawą i są wysyłane na koszt sklepu.
  Ceny przesyłek niestandardowych będą ustalane indywidualnie.

REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Fundacja Laja, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, Polska lub złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info@puerh.pl
 2. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 3. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 4. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia zmówionych produktów w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności zdjęć, opisów towarów, nazwy sklepu, znaków towarowych Usługodawcy i producentów towarów oraz wchodzących w ich skład elementów graficznych bez pisemnej zgody właściciela Sklepu – Usługodawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny – Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów.

Przekazywane nam przez Ciebie Twoje dane osobowe, zgodnie z podstawą prawną art. 26 Ust. 1 RODO są administrowane przez: Fundację Laja z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zamkowa 3 abc, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000414883, posługującą się numerem NIP: 5482659236, oraz numerem REGON: 242890354.

Możesz się z nami skontaktować:
– wysyłając e-mail na adres: info@puerh.pl
– wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.puerh.pl
– pisząc na adres naszej siedziby: Fundacja Laja, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn

Przetwarzamy Twoje dane w następujący sposób:

1. Na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy:
– podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
– w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;

2. Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:
– wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO;

3. Na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych;
– marketingu bezpośredniego, przez czas trwania umowy, w granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z Puerh.pl (Fundacja Laja) przy realizacji usług związanych z przetwarzaniem danych w systemach IT, podmiotowi przetwarzającemu dane w celach obsługi księgowej, podmiotom monitorującym nasz serwis oraz podmiotom realizującym obsługę wysyłki zamówień, usługi marketingowe itp. – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. W ramach realizacji powyższych celów, zgodnie z zapisami zawartymi w poszczególnych umowach przekazujemy Twoje dane osobowe zarówno w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania umowy ramowej oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, niezwłocznie – w momencie, kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:
– w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
– w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie .csv, .xml; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych.
– przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. ust 2. litera d) RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem pod adresem e-mail: info@puerh.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem podanych Twoich danych osobowych, niektóre decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decyzje te mogą dotyczyć zautomatyzowanego dostosowania naszej oferty dopasowanej dla Ciebie (w tym profilowania) z użyciem danych dotyczących Twoich wizyt, dokonywanych i niedokonywanych zakupów, preferencji produktów, danych demograficznych, adresu IP oraz form płatności.

W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie, – podstawa prawna art. 13. ust 2. litera f RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy!

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

POLITYKA COOKIES

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Pomaga nam to świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dziękujemy!

Nasz strona korzysta z plików cookies w celu:
– podniesienia jakości proponowanych przez nas usług
– umożliwienia użytkownikom logowania do konta w sklepie
– wyświetlania spersonalizowanych reklam, monitoringu strony oraz statystyk odwiedzin

Pliki cookies mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach. Na naszej stronie pliki cookies wykorzystywane są w następujący sposób:
– cookies sesyjne – podtrzymują zalogowanie na stronie internetowej www.puerh.pl oraz umożliwiają wypełnianie formularzy
– cookies Google Analytics – zbierają statystki odwiedzin
– cookies Google Adsense – wyświetlające spersonalizowane reklamy

Strona posiada również wtyczki społecznościowe Facebook oraz Instagram.

W każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć gromadzenie plików cookies poprzez zmianę ustawień w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.