Polityka Prywatności

Puerh.pl - The Other Side of Tea / Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny – Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów.

Przekazywane nam przez Ciebie Twoje dane osobowe, zgodnie z podstawą prawną art. 26 Ust. 1 RODO są administrowane przez: Fundację Laja z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zamkowa 3 abc, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000414883, posługującą się numerem NIP: 5482659236, oraz numerem REGON: 242890354.

Możesz się z nami skontaktować:
– wysyłając e-mail na adres: info@puerh.pl
– wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.puerh.pl
– pisząc na adres naszej siedziby: Fundacja Laja, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn

Przetwarzamy Twoje dane w następujący sposób:

1. Na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy:
– podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
– w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;

2. Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:
– wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO;

3. Na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych;
– marketingu bezpośredniego, przez czas trwania umowy, w granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z Puerh.pl (Fundacja Laja) przy realizacji usług związanych z przetwarzaniem danych w systemach IT, podmiotowi przetwarzającemu dane w celach obsługi księgowej, podmiotom monitorującym nasz serwis oraz podmiotom realizującym obsługę wysyłki zamówień, usługi marketingowe itp. – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. W ramach realizacji powyższych celów, zgodnie z zapisami zawartymi w poszczególnych umowach przekazujemy Twoje dane osobowe zarówno w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania umowy ramowej oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, niezwłocznie – w momencie, kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:
– w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
– w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie .csv, .xml; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych.
– przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. ust 2. litera d) RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem pod adresem e-mail: info@puerh.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem podanych Twoich danych osobowych, niektóre decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decyzje te mogą dotyczyć zautomatyzowanego dostosowania naszej oferty dopasowanej dla Ciebie (w tym profilowania) z użyciem danych dotyczących Twoich wizyt, dokonywanych i niedokonywanych zakupów, preferencji produktów, danych demograficznych, adresu IP oraz form płatności.

W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie, – podstawa prawna art. 13. ust 2. litera f RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy!

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator